Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan: [ naamondernemer]

 

[ geografisch adres ondernemer]

 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomstbetreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduidingproduct]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bijproducten]

 

  • [Naamconsumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordtingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.